Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het leven2012 Voorspellingen deel 2: Nibiru

11 februari
2011

Op 21 december 2012 eindigt de Vijfde Grote Cyclus van de Mayakalender. Veel mensen verwachten een dag als alle andere, die vervolgens geruisloos zal overgaan in de volgende. Anderen geloven in oude profetieën die spreken van het einde der tijden, de terugkomst van de goden of aliens die ons hebben gecreëerd, of de ontsluiting van een poort die de mensheid naar een hoger bewustzijnsniveau zal brengen. Het is opvallend dat niet alleen de Maya’s hebben voorspeld dat er op 21 december 2012 iets bijzonders staat te gebeuren: vele culturen kennen hun eigen onheilsprofetieën die drastische veranderingen voorspellen in precies dat jaar, en vaak op precies die dag. Maar hoe betrouwbaar zijn al deze voorspellingen? Deel 2 van een analyse van de verschillende profetieën: de terugkomst van Nibiru of Planet X.

1. Inleiding

Nibiru (of Niburu), is een hypothetische planeet al dan niet omringd door een aantal manen, die wordt geassocieerd met apocalyptische taferelen rond het jaar 2012. Volgens de voorspelling zou het object vanaf mei 2011 met het blote oog zichtbaar moeten zijn voor alle mensen ter wereld, en op 21 december 2012 zal Nibiru de ecliptica passeren en als felrode ster ter grootte van de maan aan de hemel staan als een tweede zon. Door interactie tussen Nibiru en de zon zal de aarde vanaf dat moment te maken krijgen met een veelheid aan dodelijke tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen en aardbevingen.

Op 14 februari 2013 bereiken de rampen hun maximum omvang: dan schuift de aarde tussen Nibiru en de zon in, waardoor de polen zullen verschuiven, de aarde kantelt, en de wereldbevolking verder uitdunt. Vervolgens trekt Nibiru weer weg uit ons zonnestelsel, en vanaf 1 juli 2014 heeft de planeet geen effect meer op de aarde. De huidige beschavingen met hun technologie en kennis zullen dan echter grotendeels zijn weggevaagd en het geringe aantal mensen dat alle catastrofes heeft overleefd, zal zich teruggeworpen voelen in het stenen tijdperk.

2. Herkomst voorspelling
2.1. Sumerisch scheppingsverhaal

De naam ´Nibiru´ is afkomstig uit Sumerische teksten en betekent zoveel als ´doorwaadbare plaats´ of ´veerboot´. De term verwijst volgens de schrijvers Zecharia Sitchin en Burak Eldem naar een planeet die eens in de 3600 jaar ons zonnestelsel binnendringt. Die periodieke bezoekjes van Nibiru leiden telkens weer tot aardbevingen, vloedgolven, voedseltekorten, ziekten, meteorietinslagen en vulkanische uitbarstingen. 11.000 jaar voor Christus zou Nibiru volgens de Sumeriërs bijvoorbeeld een wereldwijde overstroming (de ‘zondvloed’ volgens de Bijbel) hebben veroorzaakt en tijdens een eerder bezoek zou het hemellichaam in aanvaring zijn gekomen met een planeet die zich tussen Mars en Jupiter bevond, waardoor deze werd verwoest en de planetoïdengordel ontstond.

De planeet Nibiru wordt, volgens de interpretatie van Sitchin en Eldem, bewoond door Anunnaki, een superras van mensachtigen. Zij zouden de mens hebben gecreëerd als dom werkvolk en lieten zichzelf vereren als goden, maar de mens verwierf meer kennis dan verwacht, verloor zijn nut en werd uit het paradijs van de Anunnaki verdreven. Nibiru maakt dus deel uit van het Sumerisch scheppingsverhaal, een poging zoals iedere cultuur op aarde gedaan heeft om de herkomst van de mens te verklaren. Net als de goden uit veel andere culturen, is voorspeld dat ook de Anunnaki zullen terugkeren naar aarde. De elliptische baan van Nibiru brengt hen eens in de 3600 in onze nabijheid, en gezien hun laatste bezoek volgens Sitchin plaatsvond in 556 voor Christus, kunnen we Nibiru en de Anunnaki pas na het jaar 2900 verwachten. Echter, Eldem heeft later, geïnspireerd door de kalender van de Maya’s, berekend dat Nibiru in het jaar 2012 zal terugkeren. Blijkbaar is er geen consensus betreffende de correcte interpretatie van de Sumerische teksten.

2.2. Nancy Lieder

Nibiru leek in de eerste instantie een mythologisch verzinsel uit een oude beschaving zonder concrete relevantie voor het jaar 2012, maar het bestaan van de planeet leek op 31 december 1983 bevestigd te worden door NASA. Met de Infrared Astronomy Satellite (IRAS), een flinke infrarood telescoop, was een nieuw hemellichaam ontdekt: een planeet zo groot als Jupiter, en zo nabij de aarde dat het onderdeel zou kunnen uitmaken van ons zonnestelsel. Het object bevond zich op dat moment aan de westelijke rand van het sterrenbeeld Orion, was bijzonder koud, en bewoog mogelijkerwijs richting de aarde. Later zou verklaard worden dat er geen nabije planeet, maar een ver melkwegstelsel zou zijn waargenomen.

Ondanks deze correctie werd de theorie van een naderende planeet in 1995 uitgewerkt door Nancy Lieder, oprichter van de website ZetaTalk. Zij beweerde in contact te staan met buitenaardse wezens van het Zeta Reticuli sterrenstelsel door een implantaat in haar hersenen, en ze was uitverkoren om de mensheid te waarschuwen. Planet X, een object vier keer zo groot als de aarde, zou zich volgens haar in mei 2003 een weg door ons zonnestelsel banen en in het proces een poolverschuiving veroorzaken en het grootste gedeelte van de mensheid wegvagen. In april van dat jaar zou de planeet voor iedereen op aarde zichtbaar worden als een rood kruis aan de hemel.

2.3. Onjuiste voorspellingen

Inmiddels is met het komen en gaan van 2003 gebleken dat deze profetie onjuist is. Lieder heeft achteraf verklaard dat ze bewust een onjuiste datum had aangekondigd, met het doel te testen of nationale overheden stappen zouden zetten om burgers te informeren en in bescherming te brengen. De echte datum zou ze pas presenteren als het object zo dichtbij was dat er geen fouten meer gemaakt konden worden in de berekening van de baan en uitgesloten was dat machthebbers deze informatie zouden misbruiken ten koste van anderen. Lieder refereerde overigens naar haar object als Planet X en Sitchin heeft een verband tussen ‘zijn’ Nibiru en haar apocalyptische doemscenerio’s rondom 2012 nadrukkelijk ontkend, maar toch zijn beide objecten door veel aanhangers aan elkaar gelijkgesteld.

Vervolgens werd voorspeld dat op 15 mei 2009 Nibiru of Planet X voor de eerste keer, vanaf de zuidelijke hemisfeer, met een kleine telescoop of zelfs met het blote oog zichtbaar zou zijn als een vaag, rood object. Na enkele maanden zou de planeet ook door de rest van de wereld waargenomen kunnen worden. Inmiddels kan ook deze profetie gecontroleerd worden, en het lijkt erop dat deze niet uit is gekomen. Dat NASA geen melding heeft gemaakt van Nibiru zou verklaard kunnen worden door complottheorieën die stellen dat burgers onwetend worden gehouden om globale onrust te voorkomen, maar op internet zijn ook geen overtuigende foto’s of video’s van onafhankelijke amateurastronomen te vinden. Vaak hebben zij vlak voor of na zonsondergang een glinsterend object nabij de zon vastgelegd, maar die glinstering kan vaak goed verklaard worden door ‘lens flare’, reflectie en verstrooiing van licht door onregelmatigheden in het materiaal van de lens. Er zijn geen foto’s bekend waarop een onbekend object staat dat alleen verklaard zou kunnen worden door het erkennen van de nabijheid van Nibiru.

3. Google Sky

In mei 2009 en de maanden die daarop volgden hebben amateurastronomen geen overtuigend beeldmateriaal van Nibiru kunnen presenteren. Wel schijnt Nibiru in januari 2008 gefotografeerd te zijn door de Admundsen-Scott American South Pole Station (SPT) telescoop op Antartica. Deze foto’s zijn onder andere op YouTube te vinden en tonen een rode ster, inclusief de schaduw van een planeet of maan die eromheen draait, te midden van een aantal andere hemellichamen. Het beeldmateriaal zou gemaakt zijn door de telescoop te richten op een locatie aan de hemel die wordt gedefinieerd door de coördinaten 5h 53m 27s, -6° 10’ 58”.

Wie deze coördinaten gebruikt om op Google Sky met eigen ogen te controleren of zich hier inderdaad een roodachtig object bevindt dat geïdentificeerd zou kunnen worden als Nibiru, komt bedrogen uit. Google Sky toont op deze locatie, gelegen in het sterrenbeeld Orion, slechts een zwart vlak. De verklaring van NASA luidt dat er sprake is van een ‘technical glitch’: de dataset is opgebouwd uit een grote collectie beeldmateriaal van de Sloan Digital Survey en bij het aaneenschakelen van de foto’s was er ‘iets mis gegaan’. Er staat al zo’n twee jaar een belofte om het defect bij de volgende update te herstellen, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Ondertussen vormt het zwarte vlak in Orion natuurlijk koren op de molen van complotdenkers. Als Nibiru niet bestaat, waarom wordt dan precies dat deel van de sterrenhemel waar het object zich zou bevinden afgeschermd? Aan de andere kant, als Google Sky en de betrokken overheidsorganisaties werkelijk een hemellichaam had willen verbergen voor het grote publiek, waarom zijn ze dan niet subtieler te werk gegaan? Als enkel de paar pixels van het object zelf waren verwijderd, had iedereen met eigen ogen kunnen zien dat Nibiru ‘niet bestaat’. Het zwarte vlak daarentegen voedt de complottheorieën juist, waardoor het niet waarschijnlijk lijkt dat Google Sky op die manier een planeet, komeet of ster probeert te verbergen.

Bovendien is het bewijs dat Nibiru zich achter het zwarte vlak zou moeten bevinden niet erg overtuigend. De enige bron die deze coördinaten in verband brengt met de locatie van de planeet is een video die begin 2008 op YouTube werd geplaatst, maar inmiddels verwijderd is. Google Sky bestaat al sinds augustus 2007. Degene die de coördinaten aan de zogenaamde foto’s van Nibiru heeft toegevoegd, kon dus weten dat deze verwezen naar een ‘verborgen’ locatie in een zwart vlak. Het zou kunnen dat Google Sky de gewone mens onwetend houdt om globale onrust te voorkomen en opzettelijk een planeet verbergt achter een zwart vlak, maar het zou ook kunnen dat Nibiru-aanhangers hebben gezocht naar een zwart vlak om hun planeet daar te kunnen plaatsen en zo de mythe in stand te houden.

4. Betelgeuze

NASA ontkent het bestaan van Nibiru nadrukkelijk en somt op haar website een serie argumenten op om tot die conclusie te komen. Een grote planeet, bruine dwerg of ander omvangrijk hemellichaam in ons zonnestelsel zou astronomen niet ontgaan, stelt senior scientist David Morrison. Het object zou andere planeten beïnvloeden middels zijn zwaartekracht en met telescopen waarneembaar zijn in infrarood. NASA speurt al sinds het begin van de jaren tachtig de hemel af, maar heeft naar eigen zeggen geen enkel spoor van Nibiru aangetroffen. Bovendien zijn uit de banen van de binnenste planeten geen aanwijzingen af te leiden dat een groot, zwaar hemellichaam iedere 3600 jaar door ons zonnestelsel zou trekken. Achter het zwarte vlak rond de coördinaten 5h 53m 27s, -6° 10’ 58” zou Nibiru zich volgens Morrison niet kunnen verschuilen, want dit betreft een deel van de hemel dat iedereen kan zien, en niemand is er desondanks in geslaagd om het object vast te leggen.

Toch lijken sterrenkundigen zichzelf in te dekken voor het geval dat er binnenkort onverhoopt opeens wel een rood object aan de hemel verschijnt. Sterrenkundige Brad Carter, verbonden aan de Universiteit van Zuid-Queensland, verklaarde vorige maand dat Betelgeuze (alpha Orionis), een rode superreus in het sterrenbeeld Orion, aan het einde van haar leven is en op het punt staat om een supernova te worden. Als dat gebeurt, zal er wekenlang een tweede, rode ‘zon’ zichtbaar zijn, ongeveer even groot en mogelijk vele malen feller dan de geelwitte die we gewend zijn. De supernova zal naar verwachting geen nadelige gevolgen hebben voor het leven op aarde.

Het exploderen van Betelgeuze zal volgens Carter plaatsvinden ergens in de komende 10.000 jaar, mogelijk al in 2012. Vinden sterrenkundigen het nodig om bij voorbaat alvast een plotseling opduikend rood hemellichaam in het sterrenbeeld Orion te verklaren? Ook dit voedt de complottheorieën. Als de profetie klopt en in 2012 Nibiru voor iedereen zichtbaar is, kan NASA degenen die geloven dat de profetie vervuld wordt op deze manier alsnog de mond snoeren door te beweren dat ze niet naar een naderende planeet, maar een ‘allang aangekondigde’ supernova kijken. Velen zullen de verklaring van een wetenschappelijk instituut als NASA verkiezen boven een mythologische profetie, en paniek blijft uit.

5. Samenvatting en conclusie

Het concept van een planeet die zich eens in de 3600 jaar in de nabijheid van de aarde bevindt, is een gegeven uit het mythologische scheppingsverhaal van de Sumeriërs. Of dit verhaal op waarheid berust of niet, dat valt niet te achterhalen: net als bij ieder ander scheppingsverhaal is een aantal elementen ongetwijfeld mogelijk en zijn andere zelfs waarschijnlijk, maar sluitende bewijs ontbreekt. Bovendien bestaat er geen consensus over de juiste interpretatie van de Sumerische teksten en de data die daarin genoemd worden. Nibiru zou in 2012 kunnen terugkeren, maar andere berekeningen wijzen op het jaar 2900.

Nadat NASA in 1983 melding maakte van een nieuw, groot hemellichaam aan de rand van ons zonnestelsel en deze claim even later weer introk, verkondigde Nancy Lieder de nabijheid van Planet X en de naderende Apocalyps. Dat ze beweerde in contact te staan met buitenaardse wezens mag geen reden zijn om bij voorbaat niets van haar voorspelling te geloven, maar dat Planet X nog steeds niet aan de hemel staat terwijl dat al sinds 2003 of in ieder geval sinds 2009 het geval had moeten zijn, geeft gegronde reden tot twijfel. Doordat eerdere voorspellingen over Nibiru of Planet X niet zijn uitgekomen, is het niet waarschijnlijk dat de profetie voor 2012 wel klopt.

Hoewel de basis van de profetie niet stabiel overkomt, is het niet heel vreemd dat aanhangers toch in Nibiru blijven geloven. De meesten van hen zullen geen astronomie hebben gestudeerd of een telescoop tot hun beschikking hebben en als zij NASA ervan verdenken informatie achter te houden en het grote publiek te misleiden, kunnen zij hun theorie over een naderende planeet niet eigenhandig ontkrachten zelfs al zouden ze het willen. Het zwarte vlak in Google Sky op de locatie aan de sterrenhemel waar Nibiru zich zou moeten bevinden, maakt zelfstudie verder onmogelijk en voedt het complotdenken.

Bovendien zou uit de recentelijke aankondiging van supernova Betelgeuze afgeleid kunnen worden dat NASA inspeelt op de mogelijkheid dat er in 2012 werkelijk een groot, rood hemellichaam zal opduiken. De omschrijving van de supernova en die van Nibiru ontlopen elkaar niet veel: beiden zullen zichtbaar zijn als een rood object in het sterrenbeeld Orion, even groot als en mogelijk zelfs feller dan de zon. Alleen de verwachte effecten van de hemellichamen verschilt: de supernova zal volgens NASA nauwelijks invloed hebben op het aardse leven, terwijl Nibiru volgens de voorspelling grootschalige natuurrampen teweeg zal brengen.

Het is niet onmogelijk dat NASA anticipeert op de komst van Nibiru en massahysterie probeert te voorkomen door alvast te verklaren dat het felrode object een ongevaarlijk natuurverschijnsel betreft. Een dergelijke afleidingsmanoeuvre past in het complotdenken, omdat aanhangers van doemprofetieën verwachten dat wereldleiders bij een onafwendbare Apocalyps de ‘eenvoudige burger’ zo lang mogelijk in het ongewisse zullen laten. Het bestaan van Nibiru lijkt in de eerste instantie onwaarschijnlijk, maar zelfs als de planeet blijkt te bestaan en in 2012 tot naast de aarde is genaderd en voor iedereen zichtbaar is, blijft de paniek door de alternatieve verklaring van een supernova mogelijk beperkt.

Bronnen:
Herkomst voorspelling
nl.wikipedia.org/wiki/Nibiru
spider.ipac.caltech.edu/staff/tchester/iras/washington_post_mystery_object.html
2012wiki.com/index.php?title=Zechariah_Sitchin
en.wikipedia.org/wiki/Nibiru_collision
www.zetatalk.com/index/psdate.htm
www.free-press-release.com/news/200905/1241493956.html
en.wikipedia.org/wiki/Lens_flare

Google Sky
www.niburu.nl/..Itemid=48
www.YouTube.com/watch?v=2835QkjzaEQ&feature=player_embedded#
visionvine.files.wordpress.com/2010/04/5h53m3994sn6011191.jpg
www.gearthhacks.com/..Strange-and-Probably-Nothing
en.wikipedia.org/wiki/Google_Sky
astrobiology.nasa.gov/../nibiru-and-doomsday-2012-questions-and-answers

Betelgeuze
www.ad.nl/../Straks-een-tweede-zon-aan-de-hemel.dhtml
www.huffingtonpost.com/2011/01/20/two-suns-twin-stars_n_811864.html
www.scientias.nl/%20tweede-zon-in-2012-nee-hoor/23555

Zie ook het artikel 2012 Voorspellingen deel 1: Remote viewing

geplaatst onder 2012
33 reacties op

“2012 Voorspellingen deel 2: Nibiru”

 1. Op 15 april 2011 om 02:41 schreef Anoniem:

  De Annunaki hebben Niburu (Planet-X) verlaten, mede de Galactische Federatie van het Licht nu een grotere rol speelt in dat stelsel en ONS zonnenstelsel, wees gerust, er zal niks gebeuren.

  Bekijk het belangrijke bericht van Alaje lid van de Galactische federatie van het Licht op Youtube (Kanaal 777ALAJE)

  Veel Licht en Liefde, Anoniem

 2. Op 24 mei 2011 om 22:08 schreef Willem:

  Waarom zouden ze het ook vertellen? Moeten mensen dan maanden lijden met de wetenschap dat ze binnenkort er niet meer zijn? Ik heb er verder geen problemen mee om dood te gaan, maar kan me voorstellen dat het voor iemand die dat wel is wel lijden is. Laten we gewoon vandaag leven, genieten en zien wat er gebeurt. Je kunt er verder toch niets aan doen.

 3. Op 25 mei 2011 om 01:19 schreef Seb:

  Ik vraag me af, zouden mensen echt lijden tussen het moment dat ze te horen krijgen wanneer de wereld zal vergaan en het moment dat de wereld daadwerkelijk vergaat? In principe gaat iedereen ervanuit dat hij op een dag zal sterven, en hoewel het exacte moment niet vaststaat, zouden mensen dus sowieso jarenlang lijden in de periode tussen het moment dat ze beseffen dat ze sterfelijk zijn en het moment dat ze sterven. De wetenschap op welk moment dat sterven precies zal plaatsvinden, voegt volgens mij geen nieuw lijden toe. Wel zou het mensen kunnen aanzetten om ‘meer uit het leven te halen’. Als bekend is op welk moment hun leven zal eindigen, beseffen ze waarschijnlijk pas echt hoe tijdelijk het leven is, waardoor ze andere prioriteiten zullen gaan stellen en eindelijk de dingen gaan doen die ze altijd al hebben willen doen.

 4. Op 31 mei 2011 om 21:43 schreef bep:

  wees op alles voorbereid, maar geniet van het NU.

 5. Op 31 mei 2011 om 21:54 schreef anoniem1980:

  tuurlijk breekt er paniek uit….
  als mensen weten dat de aarde vergaat….wie wil er dan nog werken?
  al die verplichte dingen…..en dan de rest nog….eten….enz enz…
  het word 1 grote puinhoop als ze het bekend zouden maken…
  we zullen zien wat er gebeurd….

 6. Op 1 juni 2011 om 14:39 schreef anoniem1980:

  ik heb de video’s op een site gevonden…..
  van youtube….. die zijn niet verwijderd,,

 7. Op 1 juni 2011 om 17:21 schreef Seb:

  @anoniem1980
  Waarschijnlijk bedoel je de YouTube-video waar je terecht komt als je klikt op de tweede link in de bronvermelding onder het kopje ‘Google Sky’. In deze video worden echter niet de coördinaten genoemd van het deel van de sterrenhemel dat door Google Sky is afgedekt met een zwart vlak. Er schijnt een eerdere video te zijn geweest waarin deze coördinaten wel worden genoemd.

 8. Op 22 augustus 2011 om 23:39 schreef henk:

  wat denk je dat er gebeurt als de overheden zeggen dat het zeker is dat de wereld op 21-12-2012 word getroffen door rampen en massale sterfte van mens en dier dan breekt er toch wereldwijde paniek uit met moord en roofpartijen dan is iedereen vogelvrij verklaart en kan iedereen maar zn gaan gaan tuurlijk houden ze dit stil en dat is maargoed ook denk toch eens na!!!

 9. Op 5 september 2011 om 02:07 schreef Rob:

  Denk je nou echt dat de honderdduizenden astronomen (amateurs en professionals) allemaal hun mond zouden houden als zij Nibiru zouden zien? Denk het niet. Er is altijd wel een klokkenluider die het de wereld in brengt (wikileaks anyone?)
  Die crap over het verhaal dat regeringen het stil willen houden ben ik zo moe. Zelfs al zouden ze het willen, ze KUNNEN het niet. Denk zelf dus eens na!!

 10. Op 20 oktober 2011 om 15:37 schreef joepi:

  Hebben jullie de nieuwe film al gezien van Lars von Trier(Melancholia).
  Zo gaat het dus gebeuren.

 11. Op 12 november 2011 om 21:30 schreef henk z.:

  In 1963 kreeg Louis Famoso een bijna-doodervaring. Daarin kreeg hij van de Aartsengel Michael een blik te zien in de toekomst. Hij zag vanuit het sterrenbeeld Orion twee objecten snellen richting Aarde. De Aarde begon te wiebelen als een tol die bijna uitgedraaid is en stopte uiteindelijk met draaien, om vervolgens weer langzaam opnieuw te beginnen. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen etc. Toen uiteindelijk de aswolken optrokken zag hij een nieuwe, schitterende Aarde, waarop de mensen in vrede met elkaar leefden. Michael gaf hem de opdracht de mensheid te verkondigen wat hij gezien had, en dat ze op het sterrenbeeld Orion moesten letten. Door dat te doen, zouden ze weten wanneer de nieuwe wereld zou komen.
  Dat door de Nasa in 2008 een object in het sterrenbeel Orion waargenomen is, en vervolgens verwijderd van Google Sky, verbaast me dus niets.
  Lees ook de Boodschappen, die Ned Dougherty (ook een bijna-doodervaarder) maandelijks ontvangt uit de hemel van MIchael, Jezus Christus, en Maria op de site http://www.endtiimesdaily.com
  God maakt een eind aan het kwaad op Aarde. Aan oorlog, hebzucht, geweld en onderdrukking. Jezus Christus is de grote Redder der wereld. Hij wil niet dat de mensheid langer verdrukt wordt door de machthebbers van de Aarde. die niet wandelen in liefde, maar zich laten inspireren door de boze.
  In Zijn liefde brengt God het paradijs weldra terug op Aarde.
  Eerst wordt het nog even moelijk. Zorg voor voorraad, wandel in liefde, trek je elke dag even terug in stilte en vertrouw op God!

  God houdt van jullie allemaal!!!

 12. Op 13 november 2011 om 03:56 schreef Jonah:

  “Het beeld van de sterren zal veranderen. Er zullen sterren in andere banen worden geleid, ze zullen in een andere verhouding tot de aarde staan dan tot nu toe. En daardoor zullen sterren zichtbaar worden die nog nooit werden gezien. En er zal er een als ’n rechtstreeks gevaar voor de aarde zichtbaar worden omdat zijn baan een kruising met de aarde doet vrezen. Geen mens zal het willen geloven dat zoiets zal gebeuren, geen mens zal geloven dat natuurwetten veranderen, maar u, mensen, staat voor een einde.
  U zelf bereidt iets voor wat nog ergere uitwerkingen zal hebben, want wat u onderneemt brengt de hele aarde in gevaar”.

  Fragment uit: Bertha Dudde – Veranderd sterrenbeeld, 18 nov. 1955

 13. Op 3 februari 2012 om 02:40 schreef Josua:

  We moeten alles accepteren wat er gaat komen en zeggen,welkom naar wat er gaat komen.Alleen op die manier zullen we niet bang zijn voor wat er allemaal gaat komen.De ouden zeggen dat het is niet de einde maar het begin van een nieuwe era.Omdat moeder natuur gaat zich zelf schoon spoelen van alle kwade en ziektes en de hebberige dingen die wij onze moeder natuur allemaal aandoen alleen maar voor geld.Wij vergeten dat zonder moeder natuur wij bestaan niet,denk eens na,dat als er morgen de aarde er niet meer is,maak niet uit hoeveel geld jij bezit,het kan jou toch niet redden.
  Dus wij zijn kinderen van onze moeder en onze moeder gaat evalueren en natuurlijk doe wij ook hetzelfde en het is al begonnen, kijk de DNA van onze pas geboren baby’s en je zou zien dat hun andere DNA hebben als ons.
  NASA heb het openbaar gemaakt,maar die kwam niet in de media,omdat ze willen ons niet de kans geven om te vechten om te overleven.
  Het is niet de paniek van mensen wat ze bang voor zijn,maar dat er niemand meer gaat werken en geld kom er niet meer binnen,omdat dat is alles wat de elites aan denken is GELD,Over NASA,een NASA werknemer zei dat er vorige jaar in de zomer een heel grote explosie was bij de zwarte gaat in onze melkweg en dat de heel grote vuurbal onze kant opkomt en dat deze grote vuurbal onze zon zou bereiken op 23 dec 2012, 2 dagen na de mayan datum,waarvan de zon een grote explosie gaat maken.
  De Ouden zeggen dat,Meditatie is verbinden met de krachten om ons heen en in de univers,
  omdat alles is 1 en wij zijn 1 met alles en dat wordt ons les
  eerste chakra is de aarde, moeder aarde, verbind met de moeder en voel haar,omdat dat is onze enige redding,alleen de moeder aarde bepaald wie blijf en wie gaat.
  bless you all and let the light shine trought all of you

 14. Op 16 februari 2012 om 22:17 schreef Shayand:

  Alles moeten we accepteren. Al welk planeet komt we moeten blij zijn dat er een planeet in ons zonnestelsel erbij is.Oke doei

 15. Op 2 april 2012 om 12:29 schreef Caner:

  We weten niet of dit allemaal zal gebeuren alhoewel de zon de laatste tijd
  heel actief is

 16. Op 5 mei 2012 om 12:31 schreef simon:

  Caner het kan misschien wel zijn want niet zo heel lang geleden las ik in de krant uitbarstingen op de zon kunnen land platleggen en dus.
  maar ik weet niet of het wel echt gaat gebeuren langs de ene kant geloof ik het niet en langs de andere kant wel aangezien ik al veel rampenfilms heb gezien kwam ik tog een beetje in de verleiding om het te geloven maar 100% geloof ik het nog niet dat de wereld zou vergaan,
  het kan misscien wel gebeuren dat er zodanig veel nattuurrampen zullen gebeuren

  maar ik hoop van niet

 17. Op 8 mei 2012 om 14:10 schreef Ronald:

  Je moet niet alles geloven wat er gezegd wordt. Ook niet wanneer iemand buitenaardse ervaringen heeft. De ervaringen kan hij wel echt hebben gehad, maar ze kunnen van de boze machten komen om ons in paniek te brengen. Blijf maar lekker rustig, geloof in Jezus en vertrouw op God. Het ga u goed.

 18. Op 16 mei 2012 om 11:37 schreef chantal:

  ik vindt het altijd allemaal interesant om te lezen…ook die complot theorieen.. weet je wat het is…ALS de aarde vergaat of wat dan ook dan gaan we toch wel. dus je kan jezelf nu wel bang gaan maken met alle denkbare ramp scenario’s maar wat voor nut heeft dat ?
  als er zoiets zou gbeuren hou je het toch niet tegen,
  en als we gaan, dan gaan we 😉

 19. Op 18 juni 2012 om 18:54 schreef Tika:

  Mensen moeten de liefde leren leven om in een hoger bewust zijn te kunnen komen. De wereld is allang bezig met veranderen, we zitten in de ‘tussen in tijd’ en het wordt de keuze van de mensheid.
  De vraag is dus niet “vergaat de wereld op 21-12-2012?” want dit gaat niet gebeuren. Zijn wij als mensen bereid om te veranderen? Zou een betere vraag zijn, want we krijgen een kans.
  Het boek is leeg op 21-12-2012 en er kan opnieuw geschreven worden. Gebruik wijsheid en leef de liefde.

  Liefs Tika

 20. Op 23 juni 2012 om 11:52 schreef Giovanni:

  Het kan wel zo zijn want ik heb op zo’n foto van de NASA gezien dat Nabiru
  om de aarde heen gaat en zorgt voor rampen.

 21. Op 23 juni 2012 om 12:04 schreef Seb:

  @Giovanni
  Heb je een link van de website waarop die foto van NASA te zien is?

 22. Op 3 juli 2012 om 05:22 schreef annoniem:

  Giovanni je moet niet alles geloven wat op internet staat.
  Mensen kunnen die dingen makkelijk namaken met de computer en met fotobewerking zodat het net echt lijkt.
  Geniet van het leven en wat er op 21 December 2012 gebeurt dat zien we dan wel.Als het wel gebeurd dan kun je daar toch niets aan veranderen.

 23. Op 8 juli 2012 om 17:21 schreef hendri lubberts:

  Nou lieve mensen, ik kan maar 1 ding zeggen: Leef alsof het je laatste dag is, en geniet met volle teugen van iedereen en alles om je heen en respecteer het. Pas dan kan je zeggen ALS het zover is ….ik heb geleefd !

 24. Op 15 juli 2012 om 20:56 schreef dompy:

  als je de Here Jezus in je hart hebt aan genomen en je leid een heilig leven,tenminste je probeert het met hulp van Hem,dan kan je niks gebeuren,Jezus is en blijft met je!ook al verdwijt de wereld!

 25. Op 15 juli 2012 om 23:51 schreef lassilas:

  take life the way it comes and try to make your dreams come true as long as you live. heb vertrouwen in al wat er gebeurd want alles heeft zijn redenen en na de dood is het niet gedaan hoor. zeker weten 😉

 26. Op 27 juli 2012 om 15:00 schreef wil:

  zou het alleen maar mooi vinden als er nu iets gebeurt waar Aarde mens en dier en alles wat leeft weer in echtheid terug kan komen.Welk een grote stap hebben dan samen gezet.
  Niets is belangrijker voor het algemeen belang,als karma uitgeleefd is dan kan er zoveel meer gebeuren hebben eindelijk een lastig deel gehad.
  Waar ik wel een gevoel bij heb is dat we eindelijk toe zijn aan scheiding van positief en negatief de mens kan dit blijkbaar niet dan moet het maar anders
  Laat ieder zijn mooie plekje op Aarde mooi houden leef positief en geef je medemens de ruimte … zonder oordeel .
  Vertrouw op de grootsheid van ons zijn…En leef in liefde …
  Zo kunnen we verder met onze evolutie

 27. Op 31 oktober 2012 om 21:29 schreef yolanda:

  dag allemaal,
  zoveel reacties, gedachten, hoop en angst. Gelukkig maar, we zijn mensen en hebben recht hierop om ze te hebben. Hoe zit het met de natuur en de dieren op moeder aarde? hebben zij angst of hoop voor de toekomst?
  Zij hebben hier ook recht op. Voelen zij aan wat er gaat gebeuren? Is hier eigenlijk ooit naar gekeken?
  zij zullen tenslotte ook evolueren, net als de mens de komende jaren.
  Volgens mij leven ze gewoon hun leven en doen hun dagelijkse dingen, ze doen wat ze moeten doen om te overleven, kunnen wij mensen dat ook niet gewoon doen.? Er werd gezegd; bereid je op alles voor en leef in het NU…hoezo je voorbereiden en waarop? voorbereiden op twijfels, op angst, op mooie dingen, op de evolutie? voorbereiden op wat komt en leven in het NU, lijkt mij wat tegenstrijdig. Kan iemand mij dit uitleggen? groetjes

 28. Op 27 november 2012 om 00:47 schreef Peet:

  Nou… Ben 20-12 jarig…. Dan maar ff goef vieren

 29. Op 3 december 2012 om 21:04 schreef Els:

  Ik geloof ook niet in die Niburu-planeet. Als zoveel dingen erop wijzen dat het niet zo is (na informatie van de NASA en andere onderzoeken), lijkt het erop dat dit gewoon een verzinsel is om angst rond te zaaien. Het is wel zo, moet ik zeggen, dat er voor mei 2013 een zonnestorm is voorspeld, maar misschien is dat wel dat einde van die ster bij die Orion.

  Bij deze,

  Els.

 30. Op 3 december 2012 om 21:08 schreef Yroesna& Aeidelyn:

  Leef nu het nog kan. Als het allemaal waar is wat ze zeggen, en we gaan over 18 dagen dood… humhum…. is ons advies: Leef nu het nog kan. Stel dat het zo is dat de wereld vergaat.
  Maak nog wat van die 18 dagen. Leef zoals je nog nooit hebt geleefd!!

  En als het niet zo is dat de wereld vergaat, geld alsnog ons motto:

  Het leven is kort, dus maak er wat van en geniet ervan!!

  Groet Yroesna en Aeidelyn

 31. Op 8 december 2012 om 23:19 schreef Richie:

  Dit is een tijd verandering waar we naartoe gaan we zien al op tv dat alles op zn kop staat. Crisis veroorzaakt door een systeem dat niet meer werkt ,mensen die eeuwen onderdrukt zijn door systemen van de banken elites . Regeringen in midden oosten ten onder gaan omdat ze volk te lang onder drukken en dom gehouden is bijna afgelopen. Wij het volk hebben de macht en niet zij !!! Europa is ook toe aan veranderingen vandaar de crisis met de euro die zij in onze strot hebben gestopt zonder te vragen aan volk. Amerika is straks geen wereld macht meer kijk naar geschiedenis van de Romeinen die zijn ook ingestort ! De chinezen zijn nu de financiele macht kopen alles op aarde om grondstoffen te vinden voor hun economie . Voedsel is duurder geworden op aarde vanwege natuur rampen en ieder jaar wordt erger . Veranderingen is aan de gang nu! Mensen verander ook je denkwijze wat ze ons al die tijd geleerd hebben we moeten elkaar helpen ipv aan jezelf denken ga niet als schapen achter een leider aanlopen geloof in je eigen visie en dromen kijk maar wat vvd nu doet met ons er is genoeg geld het is onzin wat ze ons vertellen dat we zoveel moeten bezuinigen. Miljarden en nog eens miljarden euro’s daar kan je landen voor voeden met 200 miljoen inwoners en Nl hebt maar 16 miljoen inwoners . Verander mensen !!!! Denk zelf wordt wakker !!!!

 32. Op 14 december 2012 om 18:16 schreef anoniem:

  21 december is geen rampen dag maar een heilige dag voor de maya’s het einde van een kalender en dan begint het over nieuw en ze spreken ook wel dat er problemen komen maar die zijn natuurlijk en aan alles komt er een einde aan maar de maya’s hebben zelfs tempels gebouwd op de energie op te vangen die op 21 december komt en het is een natuurlijk proces het magneties veld draait dus meer problemen met dieren die dat gebruiken de polen veranderen dus wat meer kans op natuur rampen je moet je zorgen maken over de regering die de dingen willen doen met de aarde WIJ verwoesten de aarde en als die datum (21 december) is geweest worden we slimmer aardiger een hoger stap maken we, we worden bewuster en daar om die revoluties in het midden oosten en Afrika alles wat er gebeurd is natuurlijk en de maya’s en andere soorten indianen wisten het ook het process is gewoon allemaal natuurlijk wij zijn het probleem maar dat zal veranderen voor de meeste mensen na 21 december geloof me
  gr. anoniem

 33. Op 31 december 2012 om 18:35 schreef grumpie:

  Ik zat zo met smart op de einde van de wereld te wachten. Maar meschien komt het nog. Ik zie niet dat de mensheid nog moet blijven. Dus ik hoop dat al mijn dromen over aardbevingen en tsunamis uitkomen.

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer