Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenHoofddoekjesverbod en het enige argument voor of tegen

23 augustus
2010

Het dragen van hoofddoekjes in het openbare leven is een gebruik dat, door de aanwezigheid van een groeiend aantal moslims, in toenemende mate zichtbaar is in het Nederlandse straatbeeld. Niet iedereen is hier blij mee, zo blijkt uit de regelmatig oplaaiende discussies omtrent dit onderwerp. Ook de politiek reageert op het fenomeen, met als meest extreme voorbeeld de Partij Voor de Vrijheid die in haar verkiezingsprogramma stelt dat hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, overheidsinstellingen en door de overheid gesubsidieerde organisaties verboden zouden moeten worden. Maar ook een algemeen hoofddoekjesverbod dat in heel de openbare ruimte geldig is, zou een antwoord kunnen zijn op de groter wordende groep vrouwen die hun hoofdhaar bedekken. Welke argumenten kunnen en mogen worden aangevoerd voor of tegen dit verbod?

In de discussie over het al dan niet verbieden van hoofddoekjes komt een breed scala aan argumenten aan bod. Een instinctieve reactie van veel tegenstanders is dat een dergelijke verbod nooit ingevoerd, en zelfs niet gesuggereerd zou mogen worden. Het verbod zou het recht op religie niet respecteren, in strijd zijn met elementaire vrijheden en discriminerend zijn voor moslims. Voorstanders wijzen erop dat het hoofddoekje een symbool is van vrouwenonderdrukking en extremisme. Al deze argumenten zijn echter te weerleggen als reden voor een verbod op het dragen van hoofddoekjes. De motieven van de drager doen er immers niet toe: de hele rechtvaardiging van het verbod en de noodzaak van een discussie erover valt of staat met het ideaalbeeld dat de Nederlander van het straatbeeld heeft en de vraag of hij hoofddoekjes als ongewenst element hierin ervaart.

Vrijheid van kledingskeuze

Het meest gehoorde argument tegen een hoofddoekjesverbod is de vermeende vrijheid van het individu om zelf te bepalen welke kledingstukken hij of zij aan- of uittrekt alvorens de straat op te gaan. Het zou volgens deze vrijheidsstrijders een vorm van onderdrukking zijn om het dragen van een hoofddoekje te verbieden. Een tolerante gedachte, maar geen realistische. Grenzen aan de vrijheid van kledingskeuze bestaan namelijk allang, en daar is de gemiddelde burger maar wat blij mee. Volgens artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht is het bijvoorbeeld verboden om naakt te zijn op openbare plaatsen die niet voor naaktrecreatie geschikt zijn. De naturist krijgt van de Nederlandse wet dus niet de vrijheid om naar wens, in dit geval in zijn adamskostuum, de straat op te gaan. Het dragen van een hoofddoekje is momenteel wettelijk toegestaan, maar enkel het ontbreken van wetgeving kan uiteraard niet als reden worden aangevoerd om invoering ervan te verhinderen.

Tegenstanders van het hoofddoekjesverbod noemen ook graag het recht op religie. Een ieder heeft het recht om zich te bekeren tot de islam, en als de Koran voorschrijft dat de vrouw haar hoofd dient te bedekken, dan hebben deze vrouwen het recht om een hoofddoekje te dragen, zo stellen zij. Of de Koran op dit punt letterlijk genomen dient te worden en hoe de teksten omtrent bedekking van het vrouwelijk gezicht, lichaam of haar precies geïnterpreteerd moeten worden, doet er niet toe. Feit is dat het recht op religie niet doorgetrokken kan worden naar het recht om in het openbaar allerlei religieuze handelingen en gedragingen te verrichten. De Nederlandse wet staat boven de Koran, de Bijbel en alle andere religieuze geschriften, dus een beroep op het recht op religie kan nooit als argument worden aangevoerd om de introductie of uitvoering van wetgeving te verhinderen. Ja, het recht op religie en het recht om geloof te uiten is grondrechtelijk vastgelegd, maar nee, niet iedere handeling die uit religieuze motieven wordt verricht is daarom per definitie legaal.

Discriminatie

Een derde argument tegen de invoering van een hoofddoekjesverbod is het verbod op discriminatie. Moslims zouden middels deze maatregel onevenredig hard worden getroffen: het is immers vooral deze gemeenschap waarbinnen de behoefte bestaat vrouwen met bedekt hoofd de straat op te laten gaan. Als moslima’s hun hoofddoekje moeten inleveren terwijl christenen hun kruisjes wel om hun nek mogen laten hangen, dan is er toch sprake van discriminatie op basis van religie? Nee, bij een hoofddoekjesverbod wordt er een bepaalde handeling verboden, niet een bepaalde religie. De reden waarom iemand een hoofddoekje draagt, doet er namelijk niet toe. Het is volledig irrelevant of dit nu gebeurt uit religieuze overtuiging, provocatie of eenvoudigweg omdat het koud is buiten. Moslims, christenen, joden en atheïsten worden dus allen gelijk behandeld, zonder dat er onderscheid tussen hen wordt gemaakt.

Andere bezwaren tegen het hoofddoekjesverbod hebben te maken met de gevolgen ervan. Zo zou het verbod niet te handhaven en verwarrend zijn, omdat controle op naleving enorm veel tijd en moeite zou kosten en ook bijvoorbeeld regenkapjes technisch gezien onder de categorie ‘hoofddoekjes’ vallen. Deze praktische aspecten hoeven echter geen probleem te vormen door geen uitputtende klopjacht te openen en wettelijke ruimte te laten voor algemeen geaccepteerde uitzonderingsgevallen waarin hoofddoekjes wel zijn toegestaan. Daarnaast zou de positie van islamitische meisjes in fundamentalistische gezinnen door een verbod verslechteren doordat zij niet langer de deur uit mogen. Dit vormt echter geen reden om hoofddoekjes toe te staan, maar juist een aanleiding om opvoedkundige eisen te stellen aan deze extremistische moslimgezinnen.

Vrouwenonderdrukking

De aangehaalde argumenten tegen het hoofddoekjesverbod kunnen dus stuk voor stuk worden weerlegd. Veel van de argumenten voor het verbod houden echter bij nadere analyse ook geen stand. Zo voeren voorstanders aan dat het hoofddoekje een uiting is van vrouwenonderdrukking. Ten eerste staat deze conclusie ter discussie, want niet iedere vrouw die een hoofddoekje draagt wordt hiertoe verplicht. Ten tweede is het onzinnig om een onschuldige uiting van een illegale praktijk te verbieden in plaats van de daders van het achterliggende misdrijf op te sporen en af te straffen. Een verbod om deze reden zou dus onnodig veel vrouwen die vrijwillig een hoofddoekje dragen benadelen en onderdrukte vrouwen slechts bevrijden van één enkel pressiemiddel, zonder dat er iets veranderd aan de veronderstelde onderdrukking zelf.

Een ander argument voor het hoofddoekjesverbod is de gedachte dat hoofddoekjes door bepaalde groeperingen worden gedragen als symbool van extremisme en politiek verzet tegen de westerse wereld. Dit kan echter ook niet als geldig argument geaccepteerd worden, omdat kritiek op de politiek en extreme gedachten zijn toegestaan. Alleen bepaalde handelingen die uit deze kritiek of gedachten voortvloeien zijn ongewenst of zelfs strafbaar. Het symbool verbieden is dus niet terecht, zolang dit symbool op zichzelf niet als aanstootgevend, ongepast of ongewenst wordt ervaren.

Ongewenst element

Het dragen van een hoofddoekje moet gezien worden als een op zichzelf staande handeling. De achterliggende gedachte, of deze nu religieus, vrouwonvriendelijk, extremistisch of praktisch is, is irrelevant. Deze onzichtbare motieven hoeven daarom niet achterhaald en aangetoond te worden: het al dan niet invoeren van een hoofddoekjesverbod is enkel en alleen afhankelijk van het feitelijk zichtbare hoofddoekje en de manier waarop de Nederlandse samenleving ertegen aan kijkt. Alle denkbare voor- en tegenargumenten zijn daardoor alleen van belang voor de persoonlijke meningsvorming van het individu, en of dit nu op goed onderbouwde, rationele wijze of geheel geleid door emotie gebeurt is niet van belang: alleen zijn uiteindelijke mening is beleidsmatig gezien van waarde. Stoort hij zich aan hoofddoekjes in het straatbeeld of niet?

Uiteindelijk bestaat er dus maar één geldig argument voor het hoofddoekjesverbod: hoofddoekjes worden door het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking als ongewenst element ervaren. Daarnaast bestaat er ook maar één geldig argument tegen het hoofddoekjesverbod: hoofddoekjes worden door het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking niet als ongewenst element ervaren. Slechts één van deze argumenten kan geldig zijn. Welke dat is, dat dient onderzocht te worden middels bijvoorbeeld verkiezingen of een referendum.

Democratie

Als na onderzoek blijkt dat een meerderheid van de stemgerechtigde Nederlanders zich aan hoofddoekjes in het openbare leven stoort en wenst dat deze verboden worden, dan vormt deze bevinding voor de overheid niet alleen een aanleiding, maar ook de plicht om wetgeving te introduceren welke het dragen van hoofddoekjes in het openbare leven verbiedt. Dit is een direct gevolg van de democratie: de meeste stemmen gelden. Mogelijk wordt de invoering van nieuwe regelgeving op dit gebied gecompliceerd door internationale verdragen waarmee Nederland een deel van haar soevereiniteit heeft opgegeven, maar in principe geldt dat de meerderheid van het volk de agenda van haar overheid samenstelt.

Thuis, of in gezelschap van gelijkgezinden, moet men zich zonder overheidsbemoeienis kunnen gedragen zoals men wil. Zodra er echter interactie bestaat met andersdenkenden, zoals bijvoorbeeld op straat, moeten er regels gelden om ongewenste gedragingen te voorkomen. Objectief is er geen definitie van ‘ongewenst gedrag’ vast te stellen, wat hieronder valt is geheel afhankelijk van cultuur en tijdsgeest. Momenteel vinden we in Nederland naaktlopen ongepast, of dit nu voorkomt uit drang tot provocatie of voortkomt uit een levensovertuiging. Het dragen van hoofddoekjes mag niet per definitie boven alle kritiek verheven zijn. Als de publieke opinie deze gedraging afkeurt, dan dient er wetgeving te worden geïntroduceerd om het te verbieden.

geplaatst onder Maatschappij
24 reacties op

“Hoofddoekjesverbod en het enige argument voor of tegen”

 1. Op 7 maart 2011 om 21:22 schreef Bas:

  Op zichzelf vind ik dit een redelijk stuk, ware het niet dat de discussie die hier benoemd wordt niet controversieel genoeg is. Er zijn zeer weinig mensen die vinden dat hoofddoekjes in de gehele openbare ruimte verboden moeten worden. Ook wordt gezegd : “met als meest extreme voorbeeld de Partij Voor de Vrijheid die in haar verkiezingsprogramma stelt dat hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, overheidsinstellingen en door de overheid gesubsidieerde organisaties verboden zouden moeten worden.” Dit laat meteen zien wat de echte discussie is die op dit moment; niet een algeheel verbod maar een verbod op het dragen van hoofddoekjes van mensen in een publieke functie. Als je dit in acht neemt missen er veel argumenten en zijn een aantal argumenten die zijn aangedragen niet relevant meer. Jammer, want in die discussie ben ik wel geïnteresseerd.
  Gegroet

 2. Op 7 maart 2011 om 21:38 schreef Bas:

  btw net je stuk “doorgeslagen moslimtolerantie” gelezen. Hier ben ik het in z’n geheel mee eens. Alleen heb ik wel een vraag en ik vroeg me af of je die voor mij zou willen beantwoorden: Ataturk heeft inderdaad een strikte scheiding tussen kerk en staat ingesteld in Turkije in de jaren 80, maar is dat verbod op een hoofddoek in de publieke sector nog steeds in stand of mag dit tegenwoordig weer wel?

  Verder vroeg ik me af hoe oud je bent en of je deze site helemaal in je eentje runt aangezien je best productief bent geweest?

  Gegroet

 3. Op 8 maart 2011 om 02:20 schreef Seb:

  @Bas
  Dank je wel voor je reactie. Naar mijn idee gelden voor zowel het invoeren van een algemeen hoofddoekjesverbod als het invoeren van een hoofddoekjesverbod dat zich beperkt tot de zorg, het onderwijs, overheidsinstellingen en door de overheid gesubsidieerde organisaties dezelfde argumenten. En zoals ik hierboven heb aangevoerd is er in een democratie slechts één argument geldig bij dit soort ‘ethische kwesties’: namelijk ‘wat is de publieke opinie’. Als een meerderheid van de stemgerechtigde Nederlanders zich aan hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, overheidsinstellingen en door de overheid gesubsidieerde organisaties stoort, dan is dat voldoende aanleiding om hoofddoekjes daar te verbieden. Als een meerderheid er geen last van heeft, dan is er geen reden voor het invoeren van dergelijke kledingvoorschriften.

  Ik run deze site inderdaad in mijn eentje. Wat betreft je vraag: in Turkije geldt naar mijn weten ook nu nog een hoofddoekjesverbod in de publieke sector. In 2008 trachtte de islamitische regeringspartij AKP van premier Erdogan het geldende hoofddoekverbod voor personeel en studenten van de openbare universiteiten op te heffen, maar stootte vervolgens op het arrest van het Grondwettelijke Hof, dat in juni 2008 oordeelde dat deze poging in strijd was met de scheiding tussen kerk en staat. Als je geïnteresseerd bent: meer informatie over dit onderwerp is te vinden op http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/468/RUG01-001391468_2010_0001_AC.pdf.

 4. Op 18 maart 2011 om 13:51 schreef Pauper:

  Iedereen draagt maar wat hij of zij wil, als dit niet mogelijk is leven we in een fascistische staat.

  Wetten of geen wetten, als ze niet moreel zijn zal ik ze niet opvolgen, processen van Nuerenberg , zoek ze maar eens op.

 5. Op 19 maart 2011 om 02:18 schreef Kameejl:

  “Nee, bij een hoofddoekjesverbod wordt er een bepaalde handeling verboden, niet een bepaalde religie. … Moslims, christenen, joden en atheïsten worden dus allen gelijk behandeld, zonder dat er onderscheid tussen hen wordt gemaakt. ”

  Ik vind dit een raar argument. Op die manier kun je van alles verbieden, want je verbiedt het voor iedereen. De Koran verbieden? Je verbiedt het immers ook voor christenen, joden; voor iedereen.

 6. Op 19 maart 2011 om 02:58 schreef lucy:

  Iedereen zou vrij moeten zijn om te dragen wat hij/zij wil. Feit is wel dat veel meisjes onder dwang die hoofddoek dragen en dat betekent dus wel onderdrukking van deze vrouwen/meisjes.

 7. Op 19 maart 2011 om 11:07 schreef Robert:

  Hoeveel kinderen worden er op zondag niet gedwongen naar de kerk te gaan? Alleen in de rechtbank moet er onpartijdigheid gelden. Het maakt mij niet uit wie mijn paspoort afgeeft. Zolang ik maar respectvol word behandeld.

 8. Op 21 maart 2011 om 00:40 schreef Seb:

  @Kameejl
  Door slechts de halve alinea te citeren worden de aangehaalde zinnen uit hun verband getrokken. De tussenliggende, weggelaten zinnen luiden: “De reden waarom iemand een hoofddoekje draagt, doet er namelijk niet toe. Het is volledig irrelevant of dit nu gebeurt uit religieuze overtuiging, provocatie of eenvoudigweg omdat het koud is buiten.” Het dragen van een hoofddoekje is een handeling, en ondanks de hoge correlatie tussen ‘hoofddoekjes’ en ‘moslims’, moeten beide zaken los van elkaar gezien worden. Het gedachtegoed van een religie mag en kan niet verboden worden, maar handelingen, zelfs als deze specifiek zijn voor de religie, moeten in een democratie aan banden gelegd kunnen worden als een meerderheid van de stemgerechtigde Nederlanders aangeeft die handeling als ongewenst te beschouwen.

  Het lezen van de Koran is ook een handeling (met uiteraard een nog sterkere correlatie met de islam dan het dragen van hoofddoekjes), dus ook dat moet in een democratie verboden kunnen worden. Zolang er een handeling wordt verboden, is er geen sprake van discriminatie op basis van religie. Een basisschoollerares die niet wordt aangenomen omdat ze een hoofddoekje draagt wordt ‘gediscrimineerd’ op basis van kleding, niet op basis van religie. Een christen die niet wordt aangenomen omdat hij weigert op zondag te werken wordt ‘gediscrimineerd’ op basis van beschikbaarheid, niet op basis van religie. Enkel en alleen als iemand wordt geweigerd vanwege zijn geloof, zijn gedachtegoed, kan er sprake zijn van discriminatie op basis van religie.

  Overigens ben ik persoonlijk van mening dat het lezen van de Koran (of ieder ander boek) nooit verboden zou mogen worden, omdat dit een handeling betreft die plaatsvindt tussen één persoon en zijn bezit. Wat mensen in de privacy van hun eigen huis doen, mogen ze wat mij betreft helemaal zelf weten. Ook wat mensen doen in aanwezigheid van gelijkgezinden, moeten ze zelf kunnen bepalen. Om in het thema te blijven: niemand zou verboden mogen worden om in haar eigen huiskamer een hoofddoekje te dragen, en als in een bepaald gebouw alle vrouwen een hoofddoekje dragen en niemand daar problemen mee heeft, zou het onterecht zijn als van buitenaf bepaald wordt dat al die hoofddoekjes af zouden moeten. Pas als mensen met verschillende ideologiën zich op dezelfde plek bevinden, moeten er regels komen betreffende de ‘juiste’ omgangsvorm. En in een democratie bepaalt de meerderheid wat juist is, dus is het aan de stemgerechtigde Nederlanders om te bepalen of er op openbare plekken een hoofddoekjesverbod dient te komen of niet.

 9. Op 3 april 2011 om 17:28 schreef Anoniem:

  @ lucy
  ja jmmr genoeg zijn er veel meisjes en vrouwen die onderdrukt wrdn, maar zij die onderdrukt worden moeten op hun benen staan en neen zeggen. Als ze dit niet kunnen hoe kunnen ze dan verder kunnen leven in dit moeilijke wereld?

 10. Op 14 september 2011 om 16:51 schreef Floris:

  Ik heb nooit begrepen waarom mensen zich storen aan hoofddoekjes.
  Ik vind het verbieden van het dragen van een hoofddoekje net zo belachelijk als het verbieden van het dragen van sokken.

 11. Op 28 oktober 2011 om 11:02 schreef laura:

  de uitkomst van deze site: een referendum is opzich wel een goed idee maar wat als nederlanders zich dr aan ergeren. wordt het dan ook echt verboden. persoonlijjk denk ik omdat wij in Nederland geen beslissend referendum maar een adviserende hebben dat de poliltieke partijen niet van mening gaan veranderen. Het is een gevoelig onderwerp in de Nederlandse maatschapij. maar mijn mening is laat de hoofddoekjes blijven. ik stoor me er toch niet aan

 12. Op 30 oktober 2011 om 15:57 schreef Hoofddoekmeisje:

  Mensen we leven in 2011. Ik geloof het niet als iemand zegt dat er mensen zijn die nog steeds onderdrukt worden om een hoofddoek te dragen. Waarschijnlijk was dit in landen waar de vrouwen geen recht van spreken hebben. Hier in Nederland draagt alleen degene die het zelf wil een hoofddoek. Het is moeilijk om hier onderdrukt te worden, omdat we hier in Nederland als vrouw wel recht van spreken hebben.

 13. Op 6 december 2011 om 20:57 schreef atheist:

  De discussies over de hoofddoek van islamitische vrouwen in Europa verraden de herleving van een oude koloniale houding: het koloniaalbestuur weet per defintie beter wat goed is voor de inheemse bevolking.

 14. Op 27 maart 2012 om 21:59 schreef Tessa van Dijk:

  ‎- dragen van sluier ongezond > gebrek vit d > gezondsheidsproblemen
  Vitamine D (en dan met name calcitriol) heeft verschillende functies in het lichaam:

  Calciumstofwisseling: Calcitriol bindt zich aan de vitamine D-receptor. Deze receptor behoort tot de steroidreceptoren. Steroidreceptoren fungeren als eiwittranscriptiefactor die genexpressie kan reguleren. Het resultaat is dat de calcium- en fosfaatniveaus in het bloed binnen strakke grenzen wordt gehouden. Dit kan enerzijds door calcium uit bot vrij te maken, anderzijds door de opname van calcium en fosfaat uit de voeding te stimuleren, of de excretie van calcium of fosfaat door de nier te stimuleren dan wel te remmen. Zo wordt de efficiëntie van de resorptie van calcium in de nieren en van de absorptie van calcium en fosfaat in de darm gestimuleerd door de aanwezigheid van calcitriol. Suppletie van vitamine D aan ouderen staat momenteel erg in de belangstelling
  Immuunsysteem
  Hart en bloedvaten
  Voorkomen van bepaalde vormen van kanker
  Stemmingen / depressie / neonataal schizofrenierisico

 15. Op 12 juni 2012 om 20:25 schreef sabrina:

  Mensen doe even normaal het is maar een stuk stof dat voor een bepaald persoon zeer veel waarde heeft waarom maken jullie je zorgen over dit terwijl er veel belangrijkere dingen in nederland gebeuren!!!! en niemand mag zeggen dat er een verbod komt voor de hoofddoek omdat wij het recht hebben om het te dragen PUNT!!!!

 16. Op 20 augustus 2012 om 14:49 schreef Dinkydau:

  Een vrouw met een hoofddoek is wat mij betreft hetzelfde als een vrouw met een trui met de tekst: dood aan de ongelovigen. Vrouwen die een hoofddoek zòuden dragen zonder islamitisch religieuze motieven doen dat nu denk ik toch niet meer. Je kunt er vanuit gaan dat als je een kleine dikke vrouw met een sierlijk vaal-gekleurd gewaad en een hoofddoek ziet, dat dat een moslim is.

  Maar om die mensen nou te verbieden die hoofddoek te dragen omdat het een uiting van iets haatdragends zou zijn? Ik denk dat dat al gauw in de richting gaat van het verbieden van de islamitische ideologie en lijkt mij dan ook geen goed idee. Mijn persoonlijke afkeer van de islam ga ik niet opdringen aan anderen. Als de samenleving echt niet gediend is van hoofddoeken dan zullen vrouwen met een hoofddoek in een isolement komen, raar worden aangekeken, niet aan werk komen. Ik denk niet dat daar een wetgeving voor nodig is.

  Waar wat mij betreft wel alle ruimte voor is is een verbod op hoofddoeken zoals de PVV het voorstelt, niet algemeen, maar: noem het rijtje maar op. Bij de gemeente ben je “de mevrouw werkzaam bij de gemeente”, thuis en op straat ben je weer moslim. Bedrijven moeten ook de mogelijkheid hebben om kledingvoorschriften aan personeel op te dringen. Als dat voor moslims te veel gevraagd is zijn er genoeg landen om naartoe te verhuizen. Toch liever hier wonen? Dan accepteer het maar dat de cultuur hier anders is. Dat geldt ook voor Nederlanders die moslim zijn geworden.

 17. Op 13 september 2012 om 16:22 schreef hoofddoekdragende Sofia:

  Ik snap niet dat je zich kunt ergeren aan iemand die een hoofddoek draagt. Zij probeert je toch niet te bekeren tot de Islam? Ze laat zien dat ze iets doet aan haar geloof, wat de meeste andere mensen niet doen. Ikzelf word er niet toe gedwongen om een hoofddoek te dragen, ik heb er zelf voor gekozen. Voor mij heeft dat stukje stof een hoge en belangrijke waarde, wat veel mensen niet zouden kunnen begrijpen. En ik weet zeker dat dit niet alleen bij het geval is maar ook bij een grote aantal andere moslima’s.
  Ik ben het echt helemaal eens met @Sabrina en @Hoofddoekmeisje.

 18. Op 17 september 2012 om 18:41 schreef flores:

  Waar ergeren zich dan aan laat lekker iedereen aan doen waar ze zich mee prettig en goed voelen. Je hebt er toch geen last van als iemand een hoofddoekje draagt. En dan een maar een partij oprichten PVV= Partij Van de Vrijheid als het toch een partij van de vrijheid is laat iedereen lekker aandoen wat ie wilt.

 19. Op 22 oktober 2012 om 14:37 schreef vetbal:

  ieder individu moet volgens de wet zich op ieder moment kunnen identificeren. anders zou ik een bank kunnen overvallen en daarna weglopen, gekleed in een boerka en dan zou de kans enorm groot zijn dat ik niet gepakt wordt voor deze misdaad

 20. Op 7 november 2012 om 22:52 schreef Tessa:

  Seb, ik vind dat je met dit verslag een goed overzicht hebt gegeven van alle argumenten. In het begin had ik het idee dat je nogal “voor” het hoofddoekverbod was, daarom vond ik het eind nogal verrassend, mooi gedaan. Persoonlijk stoor ik me niet aan hoofddoekjes, maar vind ik wel dat als petten en mutsen op bepaalde plekken verboden zijn (zoals scholen en bij sommige bedrijven) hier geen uitzondering gemaakt hoeft te worden voor hoofddoekjes. Ik vind dat een bedrijf een vrouw best af mag wijzen als ze niet willen dat zij een hoofddeksel draagt.

 21. Op 30 oktober 2014 om 10:50 schreef jesse:

  allemaal onzin nederland is nederland met nederlandse cultuur

 22. Op 23 november 2014 om 17:08 schreef Noa:

  Op een of andere reden storen mensen zich aan een hoofddoekje, waarom? Er wordt ook gezegd dat een bedrijf een vrouw best mag afwijzen als een hoofddoekje draagt. De bevolking heeft het misschien niet door maar bijna alle bedrijven wijzen die vrouwen af.

  Verder worden er heel weinig meisjes/vrouwen gedwongen tot dragen van een hoofddoek. Dit mag NIET volgens de koran, je mag NIEMAND dwingen tot de islam. Zelfs je vrouw en je dochter niet.

  En de andere 93% die het zelf wel wil dragen. Moeten die lijden omdat de andere 7% er toe gedwongen wordt?

  Als je het zo bekijkt kun je alles gaan verbieden omdat je het lelijk vindt of je er aan stoort. Zo kun je piercings ook verbieden of lang haar hebben als man. Waarom accepteren we niet dat iedereen zich wil kleden zoals hij of zij wil?!

 23. Op 20 april 2015 om 10:48 schreef GW:

  […] ze sluiten zich af van de ”normale wereld’

 24. Op 18 augustus 2016 om 13:38 schreef Max:

  De hoofddoek is een belediging voor elke vrije vrouw.Een hoofddoek heeft niets met vrijheid van godsdienst te maken, wel met vrouwendiscriminatie en onverdraagzaamheid.De hele geschiedenis van de islam is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie.Laten we alsjeblieft inzien dat mensen die het dragen van de hoofddoek prediken als recht, de ongelijkheid tussen man en vrouw prediken…Het dragen van de hoofddoek is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving dat is toch duidelijk genoeg, mensen die onze samenleving niet aanvaarden horen hier niet thuis…Er staat nergens in de Koran dat de vrouw een hoofddoek moet dragen.Als ze het hier niet leuk vinden, dan zijn er genoeg landen waar ze wel hun gang mogen gaan…

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer